REGULAMIN

 REGULAMIN „STUDIA KREACJI TAŃCA”

 1. Klub nosi nazwę „Studio Kreacji Tańca” Bydgoszcz, zwany w dalszej części regulaminu „klubem”. Klub jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz Federacji Tańca Sportowego.
 2. Trenerami klubu są Beata i Maciej Neumann oraz wyznaczeni przez trenerów instruktorzy i szkoleniowcy-konsultanci.
 3. Klub ma na celu propagowanie idei tańca towarzyskiego poprzez kształcenie tancerzy w poszczególnych stylach, kategoriach i klasach oraz przygotowywanie zawodników do rywalizacji na turniejach tanecznych.
 4. Członkiem Klubu może zostać osoba, która zgłosiła chęć uczestnictwa w zajęciach, wypełniając deklarację osobową i akceptując regulamin Klubu. Za osoby niepełnoletnie deklarację oraz regulamin podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 5. Opłata klubowa uiszczana jest do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości obowiązującej w danej grupie. Opłata miesięczna za przynależność klubową i zajęcia jest stała bez względu na ilość zajęć oraz nieobecności. Klub nie dokonuje zwrotów pieniężnych za nieobecności na zajęciach, dopiero pełna nieobecność w danym miesiącu uprawnia członka do zmniejszonej odpłatności za przynależność klubową w wysokości 30 złotych /m-c.
 6. Członkowie, rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników są zobowiązani do zawiadamiania trenera o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach, jak również o problemach w nauce.
 7. O nieobecności osoby lub pary na lekcji indywidualnej należy powiadomić trenera najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcje. W przypadku odwołania lekcji w dniu, w którym ma się ona odbyć, koszt lekcji wynosi połowę odpłatności.
 8. Pary taneczne przynależące do Studia Kreacji Tańca są szkolone przez trenerów i szkoleniowców-konsultantów Klubu. Para taneczna może korzystać z zewnętrznych trenerów i szkoleń wyłącznie za zgodą trenerów Klubu oraz wówczas, gdy korzysta ona z lekcji ze szkoleniowcami-konsultantami wewnątrz klubowymi.
 9. Zapisując się do Klubu każdy uczestnik, rodzic lub prawny opiekun uczestnika, jest świadomy stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Klub nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.
 10. Członkowie Klubu są zobowiązani do poszanowania mienia należącego do Klubu i innych członków oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania w Klubie. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 11. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera, instruktorów i szkoleniowców-konsultantów. 
 12. Ostateczna decyzja dotycząca łączenia tancerzy w pary turniejowe oraz typowanie par na turnieje należy do trenerów. Para turniejowa nie może samodzielnie zgłaszać się na turnieje tańca, ani występy publiczne (prezentacje, pokazy itp.) bez wiedzy i zgody trenerów.
 13. Zmianę barw klubowych lub partnerów należy zgłaszać trenerom z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z zajęć w Klubie - uczestnik jest zobowiązany do uregulowania wszystkich bieżących i zaległych należności finansowych.
 14. Członkowie Klubu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Studio Kreacji Tańca swojego wizerunku na stronie internetowej Studia pod adresem www.studiokreacjitanca.pl, a także w mediach społecznościowych (facebook, instagram) w celach reklamowych i komercyjnych.
 15. Tancerzy grup turniejowych obowiązują przepisy Polskiego Towarzystwa Tanecznego lub Federacji Tańca Sportowego.
 16. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem ostateczna decyzyjność należy do trenerów SKT Beaty i Macieja Neumann.